Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Om Stiftelsen Sophies Minde

Formål/Målgruppe

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”

Historie

Stiftelsen ble etablert i 1897. Forløperen var arbeidsskolen for vanføre i Kristiania som startet i 1892 av søstrene Fleischer. Det økonomiske fundamentet for etableringen var jubileums-gaven fra det norske folk til kong Oscar II og en betydelig gave fra Dr Wille.

I 1902 startet stiftelsen sin virksomhet i nybygde lokaler i Skådalen i Oslo. Åpningen ble foretatt av Kong Oscar II. Stiftelsen er oppkalt etter kongens kone dronning Sofie.

Bygningen i Skådalen ble raske for liten og uhensiktsmessig i fht behovet. I 1915 ble bygningen og eiendommen Trondheimsveien 132 i Oslo innkjøpt. Innflytting skjedde etter ombygninger i årene 1927-1931. Senere ble Kronprinsesse Märthas Institutt og Kysthospitalet ved Stavern tilknyttet Sophies Minde.

Stiftelsens arbeid var de første årene i hovedsak rettet mot yrkesopplæring. Etter hvert overtok produksjon av hjelpemidler og sykehusdrift mens yrkesopplæringen ble avviklet.

Midler til sykehusdriften ble bevilget over statsbudsjettet, men Stiftelsen bidro også gjennom legatmidler til drift, vedlikehold, utstyrsanskaffelser m.v..
Ansvaret for sykehusdriften ble i 1994 overført til Rikshospitalet. I månedsskifte mai/juni 2002 ble sykehusdriften flyttet til nytt Rikshospital. Sophies Minde Ortopeditekniske Avdelinger flytte til Aker Universitetssykehus juni 2004. Stiftelsens kontor flyttet samtidig til samme sted. Stiftelsens eiendom ble solgt i 2005.

Det økonomisk grunnlag for stiftelsens drift

Stiftelsen økonomiske grunnlag er basert på salgssummen på 147 mill. kroner for eiendommen i Trondheimsveien 122 i Oslo. Av kapitalen utgjør grunnkapitalen 2 mill. kroner. Øvrige midler er fri kapital.

Stiftelsen har ingen løpende inntekter ut over avkastningen på kapitalen som i hht styrets vedtatte investeringsstrategi er plassert i en portefølje bestående av pengemarkeds-, oligasjons-, aksje- og eiendomsfond.

Stiftelsen har siden år 2000 delt ut midler til formålet på tilsammen ca 116 mill. kroner fordelt med ca 83 mill. på FoU, ca 6,6 mill. på stipend, ca 17,8 mill. på Kultur-, idrett-  og fritidstiltak og ca 8,4 mill. på diverse andre  tiltak.

Administrasjon og ledelse

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer og har en ansatt daglig leder. Styret har følgende sammensetning: Karin Britta Nilsson (styreleder), Guri Henriksen (nestleder). Per Koren Solvang, Jan Grue og Inger Holm. Daglig leder er Geir Westerberg

Satsingsområder i 5-årsperioden 2013 til 2017 (forlenget ut 2018).

Stiftelsen ønsker å engasjere seg på viktige områder med henblikk på å bedre levekårene for stiftelsens målgrupper og spesielt på områder offentlige ordninger er mangelfulle.

I perioden 2013 til og med 2017 har stiftelsen valgt å konsentrere innsatsen for sin målgruppe på områdene forskning, utvikling, utdanning samt kultur og fritid. Stiftelsen kan også støtte enkeltprosjekter på andre områder dersom styret finner det formålstjenlig. I tillegg videreføres igangværende aktiviteter.

Strategi for 5-årsperioden 2008 - 2012.

Strategi for 5-årsperioden 2013 - 2017 (forlenget ut 2018).

Årsberetning 2015.

Årsberetning 2016.

Årsberetning 2017.

Årsbetning 2018.

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

28.4.20: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2020.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

10.12.19: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2019/20, se under fanen Utdanning.

15.10.19: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2019, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

8.8.19: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2019/20, se under fanen Utdanning.